Zapraszamy osoby fotografujące w każdym wieku i z różnym doświadczeniem – na wyjątkowy plener fotograficzny. 10 sierpnia 2017r (w najbliższy czwartek) w Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi pozować będą dla was Biskupianie.
To wy będziecie kreatorami przestrzeni i sytuacji, a z waszych prac powstanie wystawa poplenerowa. Udział w plenerze jest bezpłatny!
Zgłoś się na adres email: biskupianki@gmail.com lub pod nr tel. 691077226 (Daria Andrzejewska) z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu/ adresu email ; regulamin pleneru zamieszczono poniżej.
Plan dnia: godzina 11.00 spotkanie organizacyjne; godz. 14.00 przerwa obiadowa ; od godziny 15.00 do wieczora – sesja z udziałem m. in. członków Biskupaińskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic
Organizator: Partnerstwo na rzecz Biskupizny; koordynacja: „Biskupianki w podróży” miejsce: Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi.
„Projekt SLOW – POTĘGA PARTYCYPACJI finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

PLENER FOTOGRAFICZNY BSKUPIZNA 2017
REGULAMIN
1. Informacje ogólne.
a) organizatorem pleneru jest Partnerstwo na rzecz Biskupizny, którego liderem jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi; koordynator pleneru: Biskupiznki w podróży;
b) miejscem pleneru jest Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi, ul. Ogrodowa 13;
c) plener odbędzie się 10.08.2017 r., spotkanie warsztatowe godz. 10:00; przerwa obiadowa; sesja fotograficzna od godz. 16.00;
d) udział w plenerze jest bezpłatny;
e) plener fotograficzny przewidziany został dla grupy maksymalnie 15 uczestników (spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie).
f) w plenerze udział wezmą członkowie Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic w zróżnicowanych ze względu na wiek i okazję strojach regionalnych.
2. Cel pleneru fotograficznego:
a) Celem jest budowanie więzi z Małą Ojczyzną, aktywizacja mieszkańców Biskupizny, pokazanie współcześnie kultywowanego dziedzictwa kulturowego oraz jego promowanie poprzez wystawę i umieszczanie zdjęć w materiałach edukacyjnych i promocyjnych.;
b) plener obejmuje fotografowanie ludzi i przedmiotów związanych z dziedzictwem kulturowym Biskupizny;
c) po zakończeniu pleneru zostanie otwarta wystawa poplenerowa.
3. Warunki uczestnictwa w plenerze i konkursie fotograficznym:
a) uczestnikiem pleneru i konkursu fotograficznego może być każdy;
b) uczestnik zgłaszając swoje uczestnictwo, udziela – na rzecz organizatora i innych uczestników pleneru i konkursu – zgody na publikację swojego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania pleneru;
c) uczestnik pleneru i konkursu korzysta z własnego sprzętu fotograficznego;
d) biorąc udział w plenerze uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
4. Procedura rekrutacji:
a) Warunkiem uczestnictwa w plenerze fotograficznym jest zgłoszenie się na adres email: biskupianki@gmail.com lub pod nr tel. 691077226 z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu/ adresu email ;
b) zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu;
c) o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń;
d) zgłoszenia można dokonywać najpóźniej do dnia poprzedzającego Plener Fotograficznego.
e) każda osoba, która się zgłosi powinna otrzymać w ciągu 24 h potwierdzenie dokonanej rejestracji. W przypadku braku potwierdzenia prosi sie o kontakt z koordynatorem (Daria Andrzejewska) pod nr tel. 691077226
f) organizator poinformuje poprzez e-mail lub telefonicznie osoby, które zakwalifikowały się do udziału w plenerze.
5. Zgoda na niekomercyjnie wykorzystanie fotografii
a) Każdy uczestnik pleneru fotograficznego zobowiązuję się do udostępnienia wybranych fotografii wykonanych w trakcie wydarzenia (co najmniej 5szt.) na zasadach licencji Creative Commons uznania autorstwa oraz użycia niekomercyjnego;
b) fotografie te zostaną wykorzystane do przygotowania poplenerowej wystawy oraz do działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Partnerstwo na rzecz Biskupizny, umieszczenia na stronie internetowej Biskupizna.pl oraz partnerów pleneru. Powyższa zgoda jest równoznaczna z poszanowaniem praw autorskich, podpisaniem imieniem i nazwiskiem lub podanym przez autora pseudonimem i odnosi się tylko do korzystania z udostępnionych fotografii do celów niekomercyjnych;
c) jednocześnie każdy uczestnik podpisując Regulamin oświadcza, że wszystkie przekazane fotografie są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami;
d) powyższe fotografie udostępniane są organizatorowi nieodpłatnie.
6. Postanowienia końcowe.
b) organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie trwania pleneru,
c) każdy uczestnik pleneru zobowiązany jest zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych,
d) organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelki sprzęt zagubiony, zniszczony lub uszkodzony w czasie trwania pleneru,
e) za szkody powstałe w trakcie pleneru odpowiedzialność ponoszą sprawcy,
f) organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni najpóźniej w dniu pleneru,
g) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz do odwołania pleneru.
h) „Projekt SLOW – POTĘGA PARTYCYPACJI finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”