Fundacja Arena i Świat jest międzynarodową organizacją działającą na rzecz rozwoju lokalnego. Działalność edukacyjna i kulturowa Fundacji podejmowana jest w trzech obszarach:

CZŁOWIEK – wspieranie rozwoju (intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego) jednostek, w tym:

 • promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym,
 • redukowanie skutków stresu doświadczanego m.in. na skutek przeciążenia pracą,
 • rozwijanie kreatywności oraz doskonalenie umiejętności społecznych.

SPOŁECZEŃSTWO – wspieranie rozwoju społeczeństwa, a w szczególności działania na rzecz wzrostu integracji społecznej, m.in.:

 • promowanie poszanowania dla mniejszości etnicznych i narodowych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na różne czynniki: socjalne/ubóstwo, wiek, płeć, niepełnosprawności, rasę, gender, sieroctwo,
 • budowanie partnerstwa z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi obszarami,
 • promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa i doskonalenie umiejętności społecznych przez kampanie społeczne, broszury, książki, warsztaty, treningi.

ŚWIAT – wspieranie zrównoważonego rozwoju, głównie:

 • promowanie bliskości z naturą oraz postaw nastawionych na ochronę jej zasobów,
 • budowanie świadomości i odpowiedzialności konsumenckiej,
 • promowanie praw zwierząt i ich ochrony.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • inicjowanie, organizowanie i udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach;
 • działalność naukową, badawczą i publikacyjną;
 • organizowanie happeningów, wystaw, koncertów;
 • opracowywanie i realizację programów edukacyjnych i informacyjnych;
 • współpracę ze środkami masowego przekazu;
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.