Odpowiedzialność

Nie odziedziczyliśmy ziemi po przodkach – pożyczyliśmy ją od naszych dzieci. Z tego założenia wynika potrzeba odpowiedzialnego korzystania z jej zasobów.

Tolerancja

Uważamy, że akceptowanie odmienności nie jest kwestią indywidualnych wyborów, lecz warunkiem koniecznym funkcjonowania społeczeństw.

Kreatywność

Rozumiemy jako pewną postawę, a nawet filozofię życia przejawiającą się w myśleniu i działaniu nastawionym na twórcze wykorzystanie nawet pozornie nieistniejących możliwości.

Rozwój

To brak stagnacji, nieustające doskonalenie siebie, społeczeństw i świata, wynikające z potrzeby aktywnego i podmiotowego wpływania na ich kształt.

Współpraca

Jej podstawą jest zaufanie, wzajemne zrozumienie i patrzenie w tym samym kierunku. Owocna współpraca zwiększa możliwości działania i szanse na sukces.

Zdrowie

Jest wartością w wymiarze indywidualnym, ale także zasobem społeczeństwa. Zdrowe jednostki tworzą społeczeństwa zdolne do działania i podnoszenia jakości życia swojego i innych.