ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja ?Arena i Świat?, zwana dalej ?Fundacją?, ustanowiona przez Fundatora Arenę Kreatywnej Edukacji reprezentowaną przez Monikę Kościelniak, zwaną dalej ?Fundatorem?, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Szymona Łukaszewskiego w Kancelarii Notarialnej w Lesznie przy ul. Kasprowicza nr 5 w dniu 30.12.2015r., numer repertorium 7140/2015, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Leszno.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych, Fundacja może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 4. Fundacja może używać pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundację, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, przy czym każdorazowo decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 5

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Każdego roku Fundacja składa ww. ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celami Fundacji są działalność edukacyjna i kulturalna podejmowana w środowisku lokalnym oraz na płaszczyźnie międzynarodowej w szczególności w obszarach:

 1. wspierania rozwoju tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, wspierania procesu integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. kształtowania aktywnych postaw obywatelskich i promowania wolontariatu;
 3. budowania platformy wymiany i transferu wiedzy i doświadczeń w środowisku osób pracujących z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi;
 4. prowadzenia działalności na rzecz całożyciowego uczenia się, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wymiany międzypokoleniowej i integracji osób w różnym wieku;
 5. aktywizowanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych do działań na rzecz rozwoju osobistego i rozwoju swojego środowiska lokalnego;
 6. promowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych, działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz rozwijanie przedsiębiorczości;
 7. promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą;
 8. upowszechnianie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie na rzecz rozwoju demokracji;
 9. promowanie i działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 10. podejmowanie działań w zakresie animacji społecznej i kulturowej.

§ 9

 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. inicjowanie, organizowanie i udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach;
  2. działalność naukową, badawczą i publikacyjną;
  3. organizowanie happeningów, wystaw, koncertów;
  4. opracowywanie i realizację programów edukacyjnych i informacyjnych;
  5. współpracę ze środkami masowego przekazu;
  6. inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zbieranie środków finansowych na rzecz Fundacji;
  7. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 3. Fundacja może prowadzić działalność, w zakresie celów Fundacji i sposobów ich realizacji, określonych powyżej, zarówno w formie działalności odpłatnej, jak i nieodpłatnej pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. dotacji, subwencji oraz grantów,
  2. zbiórek i imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację lub na rzecz Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  3. majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
  4. darowizn, spadków i zapisów,
  5. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  6. innych źródeł prawem przewidzianych.
 2. Nadwyżka przychodów nad kosztami jej działalności przeznaczona jest w całości na rzecz prowadzonej działalności.
 3. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego. Opłaty pobierane za działalność nie mogą przekroczyć kosztów tej działalności, a przeciętne wynagrodzenie osób fizycznych zatrudnionych przy tej działalności za okres 3 miesięcy nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany rok.

§ 12

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§13

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu zobowiązany jest złożyć, w ustawowym terminie Zarząd.
 2. Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, jedynie z dobrodziejstwem inwentarza i jedynie w przypadku, gdy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§14

Fundacja nie podejmuje i nigdy nie będzie podejmować działań w zakresie:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie),
 2. przekazywania swego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 15

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 16

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z przynajmniej 3 członków, w tym każdorazowo Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji.

§ 18

 1. Pierwszych członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu oraz dwóch Wiceprezesów Zarządu powołuje Fundator, natomiast kolejnych członków powołuje i odwołuje urzędujący Zarząd, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Członkiem Zarządu Fundacji może być również Fundator.
 3. Wszyscy członkowie Zarządu powoływani są na 3-letnią kadencję.
 4. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania.
 5. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu powinna być złożona w formie pisemnej.
 6. Członek Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu, może być odwołany w każdym czasie przez Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania w następujących przypadkach:
  1. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  2. choroby, ułomności lub utraty sił, powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  3. niewypełniania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
  4. nienależyte wypełnianie funkcji członka Zarządu.
 7. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych, w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu działający jednoosobowo.

§ 20

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 21

 1. Zarząd Fundacji wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.
 2. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.
 3. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu Fundacji zażąda głosowania tajnego.
 4. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni, w sposób zwyczajowo przyjęty, o posiedzeniu Zarządu Fundacji co najmniej trzy dni przed datą posiedzenia.
 5. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu Fundacji.
 6. Z przebiegu posiedzenia Zarządu Fundacji sporządza się protokół.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

 1. Zmiany Statutu mogą być dokonane przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, bądź w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, lub innym placówkom wskazanym przez Zarząd Fundacji.